Основна причина лозарството в най-южната част от Долината на р. Струма да пребъде през вековете е уникалния тероар на този регион. Климатът е преходно - средиземноморски. Средната годишна температура в Сандански е 14,1ºС, а средната относителна влажност на въздуха е най-ниската за страната - 66%. Средният брой на дните с валежи над 1 мм е само 69-70. Продължителността на слънчевото греене в Сандански е най-голямата за страната - 2506 часа. През зимните месеци снежната покривка в района се задържа само за няколко дни, а самата зима е мека.

     Регионът се характеризира със сравнително малък брой дни с мъгли - само 5 дни годишно, и то само през зимните месеци. Температурната сума на вегетационния период е 4385°С, относителна влажност на въздуха юли - август 61%, а надморската височина на терена средно 200 м. Тези благодатни климатични условия, заедно със силно ерозиралите глинесто - песъчливи почви благоприятстват за отглеждането на лозя, които да дадат грозде с отлични характеристики.

Сайт от: Be seller