Политика за поверителност и защита на личните данни

Изба Синтика зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на електронни съобщителни услуги, закупена стока или поръчана услуга и осъществяване на други, свързани с това дейности, както и данни обработвани при и по повод посещението и използването на този Портал.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно  свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

За потребителите на услугите на „Изба Синтика”, както и тези потребители, които използват Портала за закупуване на продукти и или услуги на „Изба Синтика”, се прилага и Политиката за поверителност и защита на личните данни, обработвани във Изба Синтика, при и по повод предоставянето на електронни съобщителни услуги

Във връзка с упоменатото по-горе, всяко лице, доброволно предоставяйки лична информация, се съгласява с "Декларацията, за даване на съгласие за обработване на лични данни съобразно чл.7, от Регламент 2016/679".

Която гласи следното:

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а именно три имена, телефонен номер,  адрес и имейл адрес се обработват от Винарска изба Синтика, за изпълнение на договор за закупена стока или поръчана услуга, както и за изпращане на информационни и рекламни съобщения за продуктите и услугите на Винарска изба Синтика.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време като го заявя на адрес info@sinticawinery.com, както и че искането ми може да не бъде удовлетворено, ако същото противоречи на изпълнението на законови задължения на администратора или на обществения интерес.

Абонирай се сега

Не пропускай нашите нови предпожения и промоционални оферти!

No Fields Found.

©2022. SIntica Winery. All Rights Reserved.